Lỗi MongoDB Too many open files

binh.nguyen

New member
Xin chào mọi người,
Em đang dùng MongoDB thì gặp lỗi " MongoDB Too many open files, NETWORK [listener] Error accepting new connection on 0.0.0.0:27017: Too many open files ". Nhờ mọi người hướng dẫn giúp em.
 
Hi @binh.nguyen
Bạn làm theo hướng dẫn sau để fix nha, chỉ cần bổ sung 2 tham số: LimitNOFILE=infinity và. LimitNPROC=infinity vào systemd là được.

Ví dụ:
# nano /etc/systemd/system/mongodb.service


[Unit]
Description=High-performance, schema-free document-oriented database
After=network.target
[Service]
User=mongodb
Group=mongodb
ExecStart=/usr/bin/mongod --quiet --config /etc/mongod.conf
LimitNOFILE=infinity
LimitNPROC=infinity

[Install]
WantedBy=multi-user.target


Reload to daemon to apply settings
# systemctl daemon-reload

Start the MongoDB Service
# systemctl start mongodb

Check the MongoDB Service
# systemctl status mongodb

Chúc bạn thành công.
 
Back
Top